ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
โทร 02-248-7007 ต่อ1714 E-mail hr@umi-tiles.com

ชั้น 29 อาคาร ชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ดาวน์โหลดใบสมัคร เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ขาย (ต่างจังหวัด)

หน้าที่หลัก

 • เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อวางบิล และเก็บเช็ค
 • นำเสนอขายสินค้าปกติและสินค้าใหม่ แก่ร้านค้าและโครงการ
 • รับเป้าหมายและวางแผนการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • จัดหาข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ตลาด
 • สรุปการซื้อ/ขายของร้านค้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ และตัดสินใจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • รักงานบริการ กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (เมียนม่า,กับพูชา)

หน้าที่หลัก

 • นำเสนอขายสินค้าปกติและสินค้าใหม่ แก่ร้านค้าและโครงการ
 • ประสานงานให้บริการลูกค้า และแก้ปัญหาให้ลูกค้า
 • รับเป้าหมายและวางแผนการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • จัดหาข้อมูลคู่แข่งและสถานการณ์ตลาด
 • สรุปการซื้อ/ขายของร้านค้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ และตัดสินใจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานขายต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาเมียนม่า หรือ ภาษากัมพูชาได้ (และ) ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยได้
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
 • รักงานบริการ กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าที่หลัก

 • รับผิดชอบเป้าหมายการขายร่วมกับเจ้าหน้าที่ขาย ตามที่บริษัทฯได้กำหนดอย่างแม่นยำและถูกต้องตามแผนการขาย
 • รับผิดชอบและนำเสนอการขายทางโทรศัพท์กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดการทำงาน
 • ติดต่อประสานงานขายกับเอเย่นต์ขายส่งเพื่อให้การขายและบริการลุล่วงตามแผนงาน
 • สรุปการซื้อ/ขายของร้านค้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ขาย
 • และผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ และตัดสินใจ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
ผู้จัดการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์

หน้าที่หลัก

 • วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์
 • วางแผนงานด้านโฆษณา
 • จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย, Event, Exhibition
 • งาน End User Promotion
 • งานโครงการ CRM
 • วางแผนและดูแลการพัฒนา New Product (ด้านดีไซน์)
 • วางแผน ดูแลการประสานงาน ออกแบบกระเบื้องแต่งลาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ โฆษณา สื่อสารมวลชน การตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัด Event, Exhibition
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านงานโฆษณา
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่หลัก

 • ควบคุม ดูแล การคัดเลือก สรรหาพนักงานใหม่ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของตำแหน่งในฝ่ายต่างๆ
 • จัดเตรียมระบบรับรองคุณสมบัติของพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องทำ
 • ควบคุมการดำเนินการฝึกอบรมที่จำเป็น ของพนักงานในระดับต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำแผนฝึกอบรมและการวัดผลให้แก่ฝ่ายต่างๆ
 • จัดทำกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและทันสมัยอยู่เสมอ และดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและปฎิบัติตาม
 • สำรวจหาข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน และนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ สวัสดิการ หรือแผนงานของบริษัท
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงาน และดำเนินการแก้ไข
 • ดูแล ประสานงานเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้องของโรงงานและประสานงานกับหน่อยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำเนินการแก้ไข หรือป้องกันในกรณีที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
 • ดำเนินการประสานงานในเรื่องระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสวัสดิการ โครงสร้างตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานในระดับต่างๆ และควบคุมให้เป็นไปตามระบบ
 • ดำเนินการและรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลง แก้ไขโครงสร้างขององค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ควบคุมการดำเนินการเรื่องธุรการโรงงานและธุรการภายนอก
 • ดำเนินการให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงานผู้บังคับบัญชา บริษัท และสหภาพแรงงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
 • เสริมสร้าง และเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้านการบุคคล
 • จัดทำแบบและดำเนินการ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ดูแลการบุคคลที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานสระบุรี=
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาสินค้าต่างประเทศ (Sourcing Officer)

หน้าที่หลัก

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และสำรวจตลาด
 • วางแผนตลาดและจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • บริหารจัดการนโยบายการซื้อ-ขาย กับ Supplier
 • ควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สำรวจช่องทางใหม่ๆ
 • บริหารจัดการสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาสินค้า 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าสินค้า
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Architect)

หน้าที่หลัก

 • ออกแบบ เขียนแบบ ทำ Present 3D
 • เขียนแบบและออกแบบภายใน
 • ถอดแบบ อ่านแบบ ประเมินราคา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD, 3DMax, Photoshop, llustrator, SketchUp และโปรแกรมออกแบบอื่นๆ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่หลัก

 • ดูแลงานด้านบัญชี ติดตามหนี้จนจบกระบวนการทางกฎหมาย
 • งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินและกฎหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านกฏหมายแพ่งและอาญา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่หลัก

 • งานด้านสื่อสารการตลาดครบวงจรให้ตรงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 • จัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 3-5 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
วิศวกร (ซ่อมบำรุง) ประจำโรงงานสระบุรี

หน้าที่หลัก

 • ดูแลควบคุมเครื่องจักร ส่วนเตรียมวัตถุดิบ
 • รับนโยบายการทำงานจากผู้บังคับบัญชาของบริษัทฯ มาวางแผนเพื่อปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานและควบคุมในส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน
วิศวกร (ประกันคุณภาพ) ประจำโรงงานสระบุรี

หน้าที่หลัก

 • กำหนด spec ผลิตภณฑ์, ตรวจวัดผลิตภัณฑ์, รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพ
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารงานบุคคลใต้บังคับบัญชา, ควบคุมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการผลิต
 • และรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ปฏิบัติงานและควบคุมในส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เซรามิค, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านสถิติ ความรู้การตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีวินัย
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และรักการทำงานเป็นทีม
สมัครงาน